Organist/rytmisk kirkemusikker søges til Skanderup Kirke

 

Stillingen som organist ved Skanderup Kirke er ledig og ønskes besat pr. 1/11 2019 eller snarest muligt.

Stillingen er på 24 timer pr. uge.

Vi søger en engageret organist med høj faglighed, som er interesseret i at arbejde med børn og unge, har interesse for og erfaring med ledelse af kor, samt ønsker at være en del af det lokale kirkelige fællesskab og har gode samarbejdsevner.

Vi har brug for en organist, der

- arbejder med på evangeliets forkyndelse gennem musik og som vil engagere sig i menighedens liv og vækst.

- bestræber sig på, at mennesker får et godt møde med og indtryk af kirken.

- er fleksibel, og som er åben for et fællesskab med kirkens øvrige medarbejdere og menighedsråd, institutioner og frivillige.

- kan indgå i en nutidig menighed, karakteriseret af både kreativitet, tradition og musikalsk fornyelse inden for traditionens rammer.

Skanderup Sogn er en del af Kolding provsti og ligger ca 15 km vest for Kolding. Sognet har godt 4000 indbyggere og der er 10 ansatte ved kirken. Sognet er bl.a kendetegnet ved at have et aktivt menighedsliv med aktiviteter for alle aldre og med mange frivillige engagerede. Der er god tilslutning til gudstjenester, heriblandt mange familier med børn. Sang og musik prioriteres højt både i forbindelse med gudstjenester og de kirkelige handlinger samt i sognearbejdet i øvrigt.

Kirkens orgel er bygget af Marcussen & Søn i 1965, og har 2 manualer og pedal, og der er elklaver af mærket Yamaha CP300 i hhv. Kirke og kirkehus.

Vi forventer, at du:

  • Indgår i samarbejde med øvrige ansatte om at være kirke for sognet, specielt med fokus på det musikalske
  • Har ambitioner om at udvikle det musikalske liv omkring kirken i samarbejde med præst og menighedsråd
  • I samarbejde med præsten står for den musikalske opbygning af gudstjenester og kirkelige handlinger
  • Medvirker ved plejehjemsgudstjenester, spaghettigudstjenester, friluftsgudstjenester og øvrige særgudstjenester
  • Indgår i samarbejde omkring frivilliges musikalske medvirken i gudstjenesten, herunder ledelse af rytmisk musikledsagelse
  • Kan lede børnekor
  • Deltager lejlighedsvis i forbindelse med konfirmandundervisningen
  • I samarbejde med kirke- og kulturmedarbejder kan forestå babysalmesang, musikalsk legestue mm
  • Arrangerer og evt forestår koncerter og salmesangsaftner i samarbejde med aktivitetsudvalget
  • Er selvledende, initiativrig og har en god og positiv tilgang til at samarbejde

Der vil i jobbet blive stor mulighed for medarbejderen for at sætte sit personlige præg på kirkens musikliv.

Ansættelse sker ved Skanderup Sogns Menighedsråd.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 277.280,47 kr. – 405.255,49 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 284.389,89 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.372,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

OK tillæg på 922,17 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 309.460,01 kr. – 377.083,60 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.816,23 kr. – 61.839,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 298.609,82 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 313.737,82 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 23.217,10 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Martin Karkov Kobbersmed på telefonnummer 75585002/mail MAKK@km.dk eller menighedsrådets formand Flemming Hansen på telefonnummer 51613718/ mail FHH@skanderupsogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til menighedsrådets fortrolige postkasse på 8939fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 6. september 2019.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted den 12. og 18. september.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

 

Klik på linket og find stillingen på jobindex